Ekonomi genomsyrar allting en verksamhet tar sig för. Genom att sätta siffror på och konkretisera olika aspekter av verksamheten går det att avläsa hur verksamheten presterar, förstå vilka aspekter som behöver förbättras och generellt ta klokare beslut.

Men det finns många “ekonomimyter” i företagsvärlden och språkförbistringen är stor när det gäller de ekonomiska begreppen. Det är därför vanligt med missförstånd när man pratar ekonomi i företagen, menar Erik Alenius.

Eriks tips till dig som är chef eller ledare är därför:

  1. Lär dig det ekonomiska språket. Se till att du förstår de grundläggande ekonomibegreppen och hur de förhåller sig till varandra. Det gör det enklare att kommunicera med andra i företaget och förankra dina idéer.
  2. Bli bättre på att analysera verksamhetens siffror. Om du förstår posterna i en kassaflödesanalys, balansräkning och resultaträkning och kan analysera finansiella konsekvenser av olika beslut, kan du lättare resonera kring de stora viktiga frågorna, som ”Vad är det för värde vi skapar för våra kunder?”, ”Fokuserar vi på rätt saker?” och ”Använder vi våra resurser på bästa sätt?”.

Nedan följer några viktiga och grundläggande ekonomifrågor som ledare kan ha nytta av att ställa sig. Exemplen är tagna från tjänstebranschen men resonemangen är universella.

Vilken vinst skapar tillräcklig lönsamhet?

Ett företag måste generera vinst för att överleva, vilket i sin tur betyder att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Men det räcker inte med att bara göra vinst, den måste också vara tillräckligt stor för att skapa en lönsamhet som är tillräcklig för att ge en rimlig ersättning till dem som tagit risker och investerat i företaget. Lönsamheten behöver också räcka till för att bygga upp nödvändiga buffertar och skapa förutsättningar för tillväxt. Det gäller alltså att veta hur mycket företagets ägare och långivare förväntar sig att få, hur stora buffertar företaget behöver för att inte hamna i problem och vilka finansiella muskler som krävs för att kunna förverkliga eventuella tillväxtambitioner.

Vilka faktorer driver lönsamheten i er verksamhet?

Lönsamhetsdrivande faktorer skiljer sig mellan branscher, typer av bolag och hur man har strukturerat bolaget. Dessa skillnader gör att storleken och karaktären på intäkter, kostnader och investeringar varierar. Det finns t.ex. parametrar som är specifika för konsultbranschen, där en nyckel för lönsamhet är att kunna sälja konsulternas tid. Men även inom konsultbranschen finns det väsentliga skillnader mellan olika verksamheter. Företag som anställer sin personal jämfört med företag som hyr in underkonsulter kommer se väldigt olika ut om man jämför intäkter per anställd. En resultaträkning i ett IT-konsultbolag som säljer licenser utöver konsulttimmar kan skilja sig väldigt mycket från ett företag som bara säljer konsulttimmar. För att den ekonomiska analysen ska bli värdefull, är det därför viktigt att vara medveten om dessa strategiska skillnader när man jämför siffror och nivåer mellan företag. Men det är ett klassiskt misstag, menar Erik.


”Siffror kan vara förrädiska på det sättet att de är så enkla att jämföra. Det man måste inse är att det lätt blir jämförelser mellan äpplen och päron, eftersom alla siffror bär på sin egen historia”.

Hur väl utnyttjar ni er kapacitet?

I stora drag gäller att de företag som klarar att skapa stora intäkter med sin tillgängliga kapacitet är de som kommer att bli mest framgångsrika. Därför är resursutnyttjande en väldigt viktig fråga. Börja med att sätta en vettig referenspunkt genom att ta reda på vad ni har för totalkapacitet i er konsultgrupp: om ni skulle göra allt så som ni borde ur effektivitetssynpunkt, vad bör ni då maximalt kunna få ut för kapacitet? Stäm av detta mot den kapacitet som nu används och se över hur ni kan effektivisera processerna och underlätta för era resurser att öka leveransförmågan. Bemannar ni era projekt på rätt sätt? Gör rätt personer rätt saker? Går det att omfördela uppgifterna internt så att mer seniora/dyrare konsulter får möjlighet att lägga mer av sin tid på de mest värdeskapande uppgifterna? Vad finns det för möjligheter att skala upp era tjänster?

Använder ni er kapacitet på ett hållbart sätt?

När man ser över sin effektivitet och utnyttjandet av resurser är det viktigt att ha med sig hållbarhetsaspekten. Att driva på sina anställa för hårt eller till och med köra slut på dem är varken försvarbart ur ett etiskt eller ekonomiskt perspektiv. Sjukskrivningar och felrekryteringar kan dessutom få stora finansiella konsekvenser – att ta väl hand om sina anställda är både en trevligare och smartare väg att gå. Så ta små steg i taget när ni effektiviserar, värdera sedan på nytt och sätt ett nytt mål. En utmärkt fråga att starta processen med är “hur kan vi få ut tio procent mer kapacitet och samtidigt göra de anställda gladare?”.

Är priset för era tjänster rimligt eller kan ni ta mer betalt?

Priset på era tjänster behöver täcka in alla kostnader för att producera tjänsten – inklusive kostnader för odebiterbar tid och de olika risker som följer med uppdraget. Men det är lika viktigt att förstå vad tjänstens värde är för kunden. Detta för att kunna sätta priser som driver det egna företagets lönsamhet och som det finns bra argument bakom när priset ska motiveras i förhandlingssituationer.

Kan ni ta betalt snabbare?

Hur lång tid tar det mellan att ni utför era tjänster och att pengarna för arbetet kommer in? Om man bara håller ögonen på intäkterna är det lätt att få uppfattningen att detta inte spelar någon roll, men många får sedan brottas med likviditetsproblem, d.v.s att man inte har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka nödvändiga utbetalningar.

Se därför över hur lång tid det tar att få betalt för det arbete ni utför och fundera på om det går att korta ner. Att se över betalningsvillkoren kan vara en åtgärd, men det finns ofta en hel del att göra kring faktureringsrutiner som betyder lika mycket, eller mer, för tiden från att arbetet har utförts till att kunden betalar.

 

Som ledare kan du komma långt med en förståelse för de vanligaste ekonomiska begreppen och hur de relaterar till din egen affär. Och det är inte ovanligt att de deltagare Erik möter överraskas av att de faktiskt tycker att ekonomi är väldigt kul att hålla på med, när det används som en hjälp för att förbättra saker i det egna företaget.

Så, bli bättre på att tänka ekonomi du också. Och bli inte förvånad om du börjar tycka att ekonomi inte bara är ett nödvändigt ont utan också riktigt kul.

 


Relaterade program