Mats Ekblad

Mats Eklund, som föreläser i vuxenutveckling på utbildningen Managing Professional Services (MAPS) på SSE Executive Education, har fördjupat sig i metoder för vertikal utveckling. Något som, enligt honom, ger fördelar och fungerar som ett komplement till andra, mer traditionella modeller.

Högre krav på ledare i dag

Mats menar att personlig vertikal utveckling handlar om förmågan att skapa mening med hjälp av nya strategier som passar den komplexa värld vi lever och verkar i, eftersom den ställer allt högre krav på dig som ledare och människa. För även om vi ser oss som adaptiva och framåtsträvande så är det inte lätt att förändra invanda beteenden. Det betyder inte att vi inte vill utvecklas, utan att det är mer komplext än vi vill tro. Dessutom påvisar den vertikala utvecklingen att vi alla befinner oss på olika medvetandenivåer vilket ökar eller begränsar vår förmåga att förstå vår omvärld och handla därefter.

Vuxenutveckling är möjlig livet ut

Enligt Mats finns det en historisk föreställning om att vi utvecklas som barn, sedan blir vuxna och då slutar förändras. Då är det lätt att hänfalla åt förenklade teorier som kategoriserar oss exempelvis enligt fyra färger, med fixerade egenskaper vi själva och andra förhåller oss till – i värsta fall livet ut.

“Jag tror att den utlösande faktorn för att lyfta in vertikal utveckling i utbildningen Managing Professional Services var när den mest populära boken bland ledare hade titeln ‘Omgiven av idioter’. Vi ville stå för något annat, såväl vetenskapligt som värderingsmässigt.

“Förenklat uttryckt är vuxenutveckling möjlig livet ut, det vill säga vi är inte human beings vi är human becomings.”

Skillnaden mellan horisontell och vertikal utveckling

Den traditionella horisontella utvecklingen innebär i korthet att du lär dig att effektivare utnyttja de strategier du redan erövrat dvs ”mer men mångsidigare” inom ett stadie medan vertikal utveckling är att utveckla nya strategier och därmed utvecklas vertikalt från ett stadie till nästa dvs ”något nytt och annorlunda”. Om traditionell horisontell utveckling handlar om att förfina vad du redan lärt dig går den vertikala utvecklingen ut på att transformera vad du redan kan. Båda metoderna ska verka i samklang så det handlar inte om att välja sätt att utveckla sig på utan är en expansion av utvecklingen i sig.

Vertikal utveckling kan delas in i sju stadier och ”typer”

  • Opportunist – är manipulativ, självorienterad, kortsiktig.
  • Diplomat – vill tillhöra gruppen och håller sig till normen, bra på att hålla ihop gruppen på kontoret.
  • Expert – är rationell och logisk, bra på att bidra individuellt på sitt expertområde (här finns den största andelen ledare, 38 procent, enligt studien från Harvard nedan)
  • Achiever – är effektiv genom sitt team, handlings- och målorienterad.
  • Individualist – sicksackar smidigt mellan personliga åsikter och företagets logik. Hittar unika lösningar, bra i konsulterande roller.
  • Strategist – hanterar transformationer på det personliga som organisatoriska planet, arbetar på alla plan lång- och kortsiktigt, effektiv ledare vid paradigmskiften.
  • Alchemist – bidrar till sociala omvandlingar, leder stora systemskiften, kan hantera komplexitet på alla nivåer.

5 år för att gå från en nivå till nästa

Listan ovan startar med en lägre nivå i utvecklingen (Opportunist) och når längst ned den mest utvecklade nivån (Alchemist). Uppskattningsvis tar det 5-10 år att gå från en nivå till nästa men det kan gå snabbare och i vissa fall tar det längre tid. Hur långt man tar sig varierar från person till person och utifrån ens förutsättningar och andra omständigheter utvecklas man till en viss grad. Endast ett fåtal når den sista nivån. Mats menar att man alltid har de tidigare strategierna med sig och kan använda dessa, exempelvis ofrivilligt vid extrem stress, eller aktivt när situationen så kräver.

Ledare som kan hantera komplexitet är värdefulla

De flesta ledare i dag är stressade över att världen och omgivningen är en ombytlig, osäker, komplex och svårförståelig plats. De som klarar av eller kanske trivs med att befinna sig i detta osäkra tillstånd och ändå skönjer mönster och kan skifta perspektiv är få (endast några procent av våra globala ledare) men också väldigt värdefulla. Ledare som kommit högt upp på den vertikala utvecklingstrappan kan generera uppemot tre gånger så mycket värde som svaga ledare medan extraordinära ledare genererar signifikant mycket mer värde till företaget än alla andra (studie av 30 000 ledare, Zenger & Folkman, 2009).

Investera istället för att rekrytera

Ett företag som låter sina ledare utvecklas har mycket att tjäna på det. Inte bara för att man slipper rekrytera på den högt utvecklade nivån (58 procent av nya ledare som rekryteras externt misslyckas inom 18 månader enligt ”Seven Transformations of Leadership” (Harvard Business Review, 2003) men också för att det också fungerar motiverande och attraktivt för anställda med karriärutveckling. Dessutom kan det spara rekryteringskostnader och felrekryteringar som kan stå organisationen dyrt.

Mats Eklund menar att den personliga vertikala utvecklingen i programmet Managing Professional Services handlar om att få deltagarna att förstå sina strategier, vilka möjligheter de har och hur de kan fortsätta utvecklas. Tjänstebranschen är ju särskilt personberoende och både varumärke och framgång handlar ofta om att hitta rätt person på rätt plats, exempelvis ute hos kund. Att förstå sina styrkor och utvecklingsområden blir därför extra viktigt inom sektorn.

Att utvecklas som människa inte bara ledare

Han säger att man känner igen en ledare som nått en hög utvecklingsnivå genom ett lugn och en nyfikenhet. Det är människor som är så trygga i sig själva att de kan testa andras verklighet utan att hotas i sin egen världsbild. Ett bra exempel är K.G. Hammar.

Andra ledare som ligger på en mycket hög ledarskapsnivå är Warren Buffet och Nelson Mandela. Buffet har utvecklats genom hela sin karriär genom uppskattningsvis sju olika steg, men inte bara som ledare utan som människa. Mats ger ett avrundande exempel på vertikal utveckling:

“Abraham Maslow forskade på extrema högpresterare och menade att det är människor som realiserar hela sitt potentiella jag. Hans teori var att får vi bra förutsättningar lever vi längre, är friskare, har lyckliga äktenskap och vänskapsrelationer och presterar bra på jobbet. Alltså inte bara det senare. Det handlar om att vara holistisk och det är det vi vill få fram i utbildningen.”

 


Utbildningen Managing Professional Services är programmet för dig som vill utvecklas som chef och ledare i ett professionellt tjänsteföretag med inriktning på rådgivning och konsultation.

 

Relaterade program