Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Företagsvärdering är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Hur kan vi använda redovisningsinformation för att förstå företag?
 • Vilka finansiella konsekvenser leder olika affärsbeslut till?
 • Hur värderar vi framtida förväntade kassaflöden?
 • Vilka företagsstrategier skapar värde för aktieägarna?
 • Hur analyserar vi företagsförvärv ur ett finansiellt perspektiv?

Företagsvärdering ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Företagsvärdering utgörs av sex moduler:

Modul 1: Kassaflöden och nyckeltal (distansundervisning)

I den första online-baserade modulen går vi igenom beräkningar och definitioner som du behöver känna till för att tillgodogöra dig programmet.

Modul 2: Finansiell företagsanalys (salsundervisning)

Under den andra modulen, som ges under två heldagar i sal, går vi igenom finansiell analys av företag, med fokus på lönsamhet, tillväxt och finansiell ställning. Den finansiella analysen hjälper oss inte bara att förstå företagets historiska utveckling och värdeskapande utan ger oss dessutom de verktyg vi behöver för att bygga upp en sammanhängande finansiell prognosmodell som underlag för företagsvärderingen.

Modul 3: Företagsvärdering (salsundervisning)

Den tredje modulen ges under tre heldagar i sal och behandlar företagsvärderingens delar, från strategisk analys och finansiella prognoser till känslighetsanalyser och rimlighetsbedömningar. Fokus ligger på värdering av diskonterade kassaflöden (DCF-modeller), men vi tar även upp andra modeller och angreppssätt som kompletterar DCF-modellen och hjälper oss att förstå värdeskapandet.

Modul 4: Tillämpning företagsvärdering (projektarbete)

Det bästa sättet att befästa nya kunskaper är att använda dem i praktiken. I den fjärde modulen arbetar du därför med ett individuellt projektarbete i analys och värdering, kopplat till en färdigbyggd Excel-baserad värderingsmodell. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av de företagsvärderingsmodeller som behandlats under modul 3. Efter inlämningen hålls ett webbinarium där vi gemensamt går igenom och diskuterar uppgiften.

Modul 5: Corporate Finance (salsundervisning)

Den femte modulen, som ges under två heldagar i sal, fokuserar på utvalda ämnen inom området corporate finance, främst företagsförvärv och relaterade frågor kring redovisning, finansiering och kapitalstruktur. Förvärv är en vanlig tillväxtstrategi i många företag, och det är därför viktigt för externa bedömare att förstå vad som händer när ett företag förvärvar ett annat företag.

Modul 6: Tillämpning Corporate Finance (projektarbete)

I den sjätte och avslutande modulen arbetar du med ett individuellt praktikfallsbaserat projektarbete i corporate finance. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av den grundläggande corporate finance-teorin och fungerar även som examination. Efter inlämningen hålls ett webbinarium där vi gemensamt går igenom och diskuterar uppgiften.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att kunna

 • analysera företags lönsamhet, tillväxt och finansiella ställning
 • förstå drivkrafter för operativ lönsamhet i olika branscher
 • bygga egna finansiella prognosmodeller för företag
 • värdera företag med kassaflödesmodeller och value-added modeller
 • förstå hur värderingsmultiplar kan användas i värderingen
 • beräkna och analysera finansiella effekter av företagsförvärv
 • förstå hur kapitalstrukturen påverkar företagsvärdet
Rätt program för dig?

Företagsvärdering vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med

 • aktieanalys och aktievärdering
 • kreditanalys och utlåning
 • företagsfinansiering
 • företagsrådgivning
 • fond- och kapitalförvaltning

Programmet passar även dig som arbetar i andra roller i icke-finansiella företag, till exempel med strategifrågor, inom treasury, Investor Relations eller business controlling.

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!