Tekniken växlar upp vår kapacitet

Stora förändringar har redan skett, inte minst inom konsultbranschen. Analysverktyg som kan processa stora mängder data används redan flitigt av revisionsbyråer. Omvärldsbevakning och statistikverktyg har blivit oumbärliga verktyg för reklam- och kommunikationsbyråer. Advokatbyråer kan ta hjälp av teknik för tidsödande uppgifter, så som att systematiskt gå igenom och hitta kopplingar till liknande fall. Och allt talar för att vi kommer att delegera fler och fler uppgifter från människor till system i takt med att tekniken kan hantera mer komplexitet.

Smartare och snabbare maskiner – vad händer med konsulterna?

Vi har intervjuat Frida Pemer, docent på Handelshögskolan i Stockholm, om forskningsprojektet “Från mänsklig till robotiserad expertis”, där man kommer att titta på digitaliseringen utifrån konsultbyråernas perspektiv. Projektet kommer att täcka in olika inriktningar av konsultexpertis – från mer traditionella, licensierade experter så som advokater och revisorer, till managementkonsulter och reklambyråer.

Spännande frågor man har med sig in i projektet är exempelvis; Hur kommer konsultens expertroll och relevans att se ut framöver, när tekniska verktyg kan ta över mer komplexa uppgifter? Vilken typ av uppgifter kommer människor fortsätta att hantera och vilka kommer delegeras bort? Kommer en ökad användning av teknik att förändra hur vi ser på oss själva och vår yrkesidentitet? Vilken typ av expertis kommer kunderna vilja hålla sig med själva respektive köpa in? Vilka kompetenser blir viktiga att bevaka vid rekrytering och som grund för befordran? Och hur tänker de som är chefer eller ledare för verksamheter som erbjuder experttjänster och hur svarar de på nya typer av konkurrens och krav från marknaden?

Intervjuer med konsultbyråer och stor mediaanalys

Projektet kommer att starta till årsskiftet 2018 och delas upp i tre delprojekt som löper över sammanlagt tre år:

  • Del 1 – Intervjuer med väletablerade, stora konsultaktörer, med tydligt definierade processer, karriärtrappa etc. Vad innebär den digitala transformationen för dem och deras roll? Kommer de vara benägna att anpassa sig eller snarare hålla emot den tekniska utvecklingen? Hur ser de på konkurrens från mer teknikdrivna aktörer och krav från marknaden på nya lösningar? Hur tänker man kring talent management och kompetensförsörjning?
  • Del 2 – Intervjuer med de nya konsultentreprenörerna som bygger in tekniken i sina lösningar från början. Hur ser rollfördelningen mellan människa och maskin ut på dessa företag? Hur tänker man kring arbetsidentitet och vilka kompetenser är man intresserad av att rekrytera? Ser man sig som utmanare till de etablerade konsultbyråerna eller försöker man snarare skapa en alternativ marknad?
  • Del 3 – En kvantitativ mediastudie om hur det pratas kring digitalisering av expertis och konsultrollen i medierna. Med hjälp av natural language processing teknik kommer man i den här delen av projektet att gå igenom stora mängder mediatexter och kartlägga hur diskussionerna förs, samt eventuella mönster i vilka aktörer som deltar i debatten och hur den utvecklas.

Forskningsprojektgruppen består av 4 personer:
Frida Pemer, Handelshögskolan i Stockholm (projektledare)
Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm
Tale Skjølsvik, Oslo and Akershus University
Love Börjeson, Stanford University


Är du chef eller ledare inom konsultbranschen? Vill du utveckla dig och din verksamhet på ett sätt som möter framtidens krav och förutsättningar? Vi har ett utbildningsprogram specifikt framtaget för dig – Managing Professional Services.

Till Managing Professional Services


Nyfiken på mer? Böcker på temat robotiserad expertis

Tre lästips från Frida Pemer:

The future of the professions
Richard Susskind, 2015, OUP Oxford
ISBN: 9780198713395.

The Rise of the Robots
Martin Ford, 2016, Oneworld Publications
ISBN: 9781780748481

The Second Machine Age
Erik Brynjolfsson, Andrew Mcafee, 2014, WW Norton & Co
ISBN: 9780393239355

Relaterade program