Hållbarhet 2.0: finansiellt värdeskapande

Insikten att hållbarhet ur många aspekter är en grundförutsättning för gott och långsiktigt företagande – den matchen är redan vunnen. Förståelsen som nu börjar få fotfäste bland företag är vad området betyder som affärsmässigt viktigt konkurrensmedel.

– De senaste fem åren har det skett en väldigt stor intellektuell utveckling och kognitiv förskjutning av hur företag tänker kring de här frågorna, säger Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet och programledare för SSE Executive Educations utbildning Sustainability Executive Development.

Tommy identifierar fyra viktiga skäl till att företag behöver se hållbarhet som ett tydligt affärsstrategiskt verktyg för att vinna konkurrensfördelar. De kan också hjälpa till att förankra frågan internt. Dessa är i korthet:

  • Hållbara erbjudanden svarar på kundernas krav
  • Utvalda leverantörer garanterar hållbarhetskedjan
  • Program kring social hållbarhet ger breddad relation
  • Mångfald skapar bredare perspektiv

Hållbara erbjudanden svarar på kundernas krav

Som företagare kommer du förr eller senare tappa kunder om erbjudandet för din vara eller tjänst saknar hållbarhetsdimension.

– Dina kunder har radarn på kring hållbarhetsfrågor och efterfrågar det på olika sätt: oavsett bransch har till exempel industriella kunder väldigt avancerade krav. De leverantörstjänster de köper måste vara så hållbara som möjligt eftersom det också är en del av kundernas hållbarhetsarbete, resonerar Tommy Borglund.

Kunder som ställer krav hjälper er att utvecklas. Istället för att främst se dem som krävande – ta tillvara på potentialen i det.

Affärsmässigt kan det vara en stor fördel att lyfta de specifika delar av företagandet som gör positiv skillnad:

  • Arbetar ni mer resurseffektivt på något sätt?
  • Har ni bättre arbetsvillkor jämfört med andra aktörer?
  • Verkar ni konsekvent i alla led med respekt för mänskliga rättigheter?

Att ligga i frontlinjen för att utveckla hållbara alternativ kan definitivt innebära en konkurrensfördel.


”Se till att vara snabb på att utveckla prestanda som uppfyller kundernas krav på till exempel bättre klimatavtryck, energieffektivitet och återvinning.”

Utvalda leverantörer garanterar hållbarhetskedjan

Den andra sidan av samma mynt rör hur ditt företag hanterar inköp och de val ni gör av leverantörer och produkter. För att er leverans ska vara hållbar behöver tänket löpa som en röd tråd genom hela produktions- eller tjänstekedjan, från underleverantörer till kunderna i nästa led.

– En tydlig trend är att företag och deras leverantörer tillsammans utvecklar nya innovationer inom hållbarhet, till exempel mer energisnåla eller klimatvänliga produkter med lägre koldioxidavtryck. Bland annat transportsektorn arbetar mycket med att ta fram motorer med mindre klimatavtryck och nya logistiklösningar med transporter som packas mer effektivt för att minska körningarna markant.

Program kring social hållbarhet ger breddad relation

När du som företagare engagerar dig i samhällsfrågor som knyter an till din egen verksamhet skapar du både bättre relationer till lokalsamhället och får en indirekt konkurrensfördel – förutom att det gagnar samhällsutvecklingen.

– Vid upphandlingar inom bygg- och fastighetsbranschen är det idag mycket vanligt att kommuner vill inkludera erbjudanden om social hållbarhet i projektet: från integration och praktikplatser till hur stadsdelen ska utformas genom samspel mellan kontor, bostäder och förskolor, berättar Tommy.

För att vara attraktiv som partner till kommunen behöver ditt företag ha ett program för social hållbarhet som de värdesätter. Förutom ert grunderbjudande bidrar ni då även som leverantörer till kommunens hållbarhetsarbete.

Mångfald skapar bredare perspektiv

Sist men inte minst pekar Tommy ut vikten av att arbeta med mångfald och jämställdhet vid personaltillsättning. Team med olika bakgrunder presterar ofta bättre tack vare idérikedomen som uppstår med fler perspektiv. Dessutom finns det relationsfördelar till exempel vid försäljning då sannolikheten ökar för att kunden kommer hitta någon som passar för kundens behov.

– Dogmen – medveten eller inte – att ”lika rekryterar lika” håller på att försvinna. Det finns så många konkurrensfördelar med att anställa brett för att få in nya perspektiv och kompetenser. Vi behöver mångfald i kulturer, inte monokulturer i organisationer. Den uppfattningen delar alltfler nu.

Hållbart chefskap för både specialist och generalist

Idag är hållbarhetsdimensionen en viktig del av chefers kompetens och utveckling. Tommy Borglund ser det strategiska perspektivet som en förutsättning för att ha en hög position på ett företag.

– Ett företags hållbarhetsarbete ska integreras i många dimensioner av verksamheten och påverkar kontakten med kunder och leverantörer. För att kunna göra bra affär av hållbarhet i slutändan behöver hållbarhetsansvariga och andra chefer lära av varandras kompetenser och perspektiv.

 


Vill du veta mer?

SSE Executive Educations program Sustainability Executive Development fokuserar på att ge organisationer rätt kunskap och verktyg för att få genomslag för hållbarhetsarbetet. Tillsammans fördjupar ansvariga för hållbarhet och verksamhet kunskapen om de förutsättningar, krav och förväntningar som omger och påverkar respektive ansvarsområde.

Målet är att hitta en ömsesidig förståelse och ett språk för att arbeta framgångsrikt med hållbarhetsfrågor baserat på gemensamma ambitioner och inriktningar.

Relaterade program