I undersökningen ombads svenska chefer att tänka på en ny yrkesroll, något som skulle vara ett verkligt attraktivt och realistiskt nästa steg i deras karriär. Därefter fick de bedöma om deras nuvarande cv lever upp till de utbildningsmeriter som arbetsgivaren eftersöker. Endast 49 procent av alla tillfrågade uppgav då att så är fallet.

Lägst tilltro till det egna cv:t har chefer i gruppen övriga chefsroller (dvs ej vd- eller C-nivå), enligt studien. Där menar 56 procent att de saknar utbildningsmeriter för att ta nästa karriärsteg. Även svenska vd:ar ger sig själva låga betyg på den här punkten. Endast 47 procent anser att deras cv räcker för att klättra i yrkeslivet. Högst tilltro till sina meriter har chefer på C-nivå. Där menar 62 procent av de tillfrågade att deras nuvarande cv är tillräckligt attraktivt för att locka potentiella framtida arbetsgivare.

“Att tilltron till det egna cv:t är så pass låg hos svenska chefer beror inte nödvändigtvis på en faktisk bristande kompetens hos dem. Det handlar snarare om att den höga förändringstakten i samhället ställer höga krav på flexibilitet och löpande utveckling både hos företag och individer. Frågan är sedan hur man bäst möter dessa krav under sin karriär”, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education och fortsätter:

“Vi tror att en bra grundutbildning kommer vara viktigt även fortsättningsvis, men ser också att förhållningssättet till utbildning håller på att ändras. Utbildning är inte längre något man ”betar av” tidigt, innan man går ut i arbetslivet. För att vara relevant på sikt måste man hela tiden anpassa sig och fylla på med nya kunskaper och perspektiv regelbundet, i takt med nya krav och behov genom yrkeslivet. Det krävs helt enkelt ett livslångt lärande.”

Resultatet från studien: Andel chefer som anser att deras utbildningsmeriter räcker till för att ta nästa steg i karriären.

 

Undersökningen genomfördes genom online-intervjuer med 496 personer i ledande ställning på företag med över 50 anställda. Den utfördes av Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education. Se bifogat faktablad för mer information. Se informationsblad med mer detaljer om studien >>

 


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Richtnér, vd SSE Executive Education
Tel: 073-659 77 27
E-post: anders.richtner@exedsse.se

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation.

Foto av Handelshögskolan: ©Juliana Wiklund Photography