Vad är digital transformation?

Vi befinner oss mitt i en digital transformation, den process som förändrar verksamheters arbetssätt, erbjudanden och affärsmodeller genom nya tekniker och arbetssätt. Det behöver inte handla om tekniken i sig, utan snarare de stora konsekvenser den för med sig – såväl stora överlevnadsrisker som fina utvecklingsmöjligheter.

Ny utbildning sätter riskhantering i fokus

I rapporten ”Going Digital in Sweden” konstaterar OECD att Sverige presterar bra i den digitala transformationen, bland annat tack vare vår datamognad och utbyggda infrastruktur.

Samtidigt tar våra företag och myndigheter inte helt tillvara på de stora möjligheterna, menar Caroline Malm, digital transformations-strateg som leder IFU-utbildningen Strategisk digital riskhantering för SSE Executive Education. Den nya utbildningen vänder sig till ledare i verksamheter under digital transformation och fokuserar på hur företag bäst tar sig an utmaningarna med risk management som viktig faktor.

– Affärer och beteenden förändras hela tiden runt om oss: kunderna använder sina pengar på nya sätt och prioriteringar vi sett som självklara och byggt affärsmodeller kring blir inaktuella. Företagen behöver bli bättre på att både testa och implementera nya digitala affärsmodeller och räkna in risk från start för att bli en del av den nya ekonomin, konstaterar Caroline.

Minimera risk genom digital riskbaserad strategi

Caroline poängterar att företag behöver gå tillbaka till vad de vill uppnå och hitta ambitionen och målsättningen med sin digitala förflyttning.


– De som vet vad de faktiskt är ute efter får lättare att identifiera intressant ny teknik och nya strömningar i samhället. Vi behöver ha ett större perspektiv eftersom branschernas traditionella gränser förflyttas och nya konkurrenter dyker upp från oväntade håll.

.
För att hantera riskerna vid förändringsarbetet behöver företagen strategier för transformationsprocessen och riskhantering i olika sammanhang:

  • Inom digital förändring för operativa processer handlar det om att vara uppmärksam på risker i nutid som att inte följa lagstiftning eller läcka känslig information.
  • För den strategiska utvecklingen handlar riskerna om organisationens överlevnad eller relevans i den digitala ekonomin när samhället förändras i grunden. En viktig förmåga blir att våga se risker, ta tuffa beslut om vägval tidigt, våga göra fel och hitta nya lösningar.
  • Ekosystemen runt företagen förändras snabbt. Att samverka och dela med sig till andra aktörer kan därför bli en viktig del i den digitala strategin för att nå nya affärsmöjligheter och hantera riskerna på en snabbrörlig marknad.

Kompetens, kultur, och resurser

Caroline pekar ut tre vanliga risker inom digitalt förändringsarbete: kompetens, kultur och resurser.

Brist på kompetens är en riskfaktor att ta hänsyn till från start. Företag behöver ofta förstärka med kunskap inom bland annat säkerhet, juridik, och teknik. Områdesexperterna behöver alla kommunicera med varandra och det krävs personer som samordnar områdena och ser en större helhet. Många organisationer är dessutom beroende av konsulter vars kunskap försvinner när ett förändringsprojekt är över.

Att ta hänsyn till en produktiv och viktig företagskultur och samtidigt göra stora förändringar är svårt. Ett vanligt misstag är att ledningen fastnar på en strategisk nivå utan att nå medarbetarna.

– Det gäller att kommunicera förändringens syfte tydligt. Man kan tro sig ha gjort det men ser ändå inga resultat: medarbetarna kanske inte använder den nya tekniken som planerat för att ledningen brustit i att berätta vad den innebär. Företag som lyckas har bra dialog med medarbetarna såväl som stark förankring och uthållighet hos ledning och ägare.

Resurser för digital förändring är en vanlig utmaning. Det är svårt att avgöra vad den här typen av transformation kostar och det kan också krävas ett visst forsknings- och utvecklingsarbete att hitta de förändringar man vill satsa på.

Riskbaserad approach ger hållbar förändring

Caroline poängterar att de digitala frågorna redan finns på bordet i de flesta organisationer, men att förflyttningen ibland går trögt. Tvivel och utmaningar som lyfts fram och inte besvaras bra kan stoppa viktiga förändringsprocesser från att startas.

– Att tveka kan stå organisationer dyrt. Genom att redan från början strukturerat identifiera och kommunicera såväl risker som möjligheter är det lättare att se om organisationen ska satsa eller inte. Risken att inte våga agera blir extra märkbar vid digitalt driven förändring eftersom förändringen är så komplex och snabb.


Mer om utbildningen

Utbildningen Strategiskt digital riskhantering är utformad så att deltagarna kan arbeta med den egna organisationens utmaningar och hitta nya sätt att lösa dem genom innovativt tänkande och förståelse för de risker som behöver hanteras. Genom att diskutera med andra organisationer och fundera över alternativa lösningar kan man se sina egna utmaningar och begränsningar.

– Målet är att deltagarna ska skapa en tydlig plan med pragmatiska förslag på kommande steg för den egna organisationens digitala transformation. Deltagarna ska uppmuntras att ta sig an förändringarna, våga prova och våga dra slutsatser av eventuella misstag.