Beskrivning

Ordförandeprogrammet för kommunala företag är ett samarbete mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – och SSE Executive Education.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.

Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.

Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.

En vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Programmet har utvecklats genom en omfattande förstudie där utmaningar beskrivningar av nuläget synpunkter och idéer har inhämtats och diskuterats med styrelsens ordförande i flera av Sobonas medlemsföretag. Ordförandeprogrammet är utformat utifrån slutsatserna i denna förstudie.

Att vara styrelseordförande i kommunala företag är utan tvekan krävande och ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet
  som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan
  styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät , d v s förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt

Programmet sätter fokus på dessa frågor och utgår i hög grad från varje styrelseordförandes verklighet och vardag, där strategi, styrning, ägardialog, samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer stå i fokus

Programinnehåll

Ordförandeprogrammet för kommunala företag omfattar totalt fem dagar, uppdelat på tre 1,5-dagarsmoduler och en förberedelsemodul om en halvdag.I en frivillig förberedande modul som genomförs på distans, ges du kunskap om det formellt juridiska för olika kommunala företagsformer, samt kunskaper om grundläggande ekonomiska samband.

 • I den första modulen går vi på djupet kring vars och ens företag, dess nuvarande utmaningar och möjligheter, vad ordföranderollen innebär i olika dimensioner, samt undersöker de särdrag som finns för det kommunala företaget.
 • I den andra modulen tar vi ett utvecklingsperspektiv, där vi diskuterar möjliga utvecklingsscenarion för respektive företag framöver: Vilka är riskerna, möjligheterna och fallgroparna? Vad kan ett större grepp innebära, exempelvis i form av köp eller försäljning av olika delar av verksamheten, och vilka krav ställer tillväxt på företagets lönsamhet?
 • I den avslutande modulen sätter vi fokus på hur övergripande inriktningar och strategier växer fram i praktiken över tid. Vi undersöker också konkret hur man kan och bör handskas med ett antal svåra situationer och dilemman som kan uppstå i styrelsearbetet, såsom en kris. I denna modul diskuterar vi också förutsättningar för att få till ett produktivt och spänstigt samspel mellan styrelse och företagsledning.

Pedagogik

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring- grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete.
Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Resultat

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan till att utöva det mångdimensionella ledarskap som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

I programmet för vi ett kvalificerat samtal och erfarenhetsutbyte om styrelseordföranderollen, om dess olika dimensioner och utmaningar. Mycket av arbetet sker i en dynamisk och levande samtalsform med utbyte mellan er deltagare och mellan deltagare och fakultet. Som ”bräckjärn” i diskussionen kommer vi använda jämförelser mellan era verksamheter (hur styrelsearbetet är planerat, era olika typer av ägarorganisationer, företagens finansiella styrka och lönsamhet m m) samt perspektiv och forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i kommunala företag.

Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur dessa kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.

Genom den täta kopplingen till vars och ens verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.

Rätt program för dig?

Målgruppen är styrelseordföranden för kommunala företag som är medlemmar i Sobona, det vill säga kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund. Vi ser både erfarna och nyblivna styrelseordförande som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar, är programgruppen är begränsad till 14 deltagare.

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Vänligen acceptera marknadsföringskakor för att se denna video.

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se