Beskrivning

Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning.

Som deltagare kommer du att få utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Du kommer att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag och tillsammans med vd driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten. Programmet vänder sig till dig som är medlem inom Sobona.

Programinnehåll

Det strategiska ledarskapet omfattar totalt 10 dagar uppdelat på fyra moduler.

Modul 1 – Omvärldslandskapets förändring

I första modulen gör vi en historisk tillbakablick kring samhällets utveckling och undersöker nutida och framtida utmaningar och utvecklingsscenarios för kommunala företag. Vi undersöker också vilka olika typer av ledarskap som dessa frågor kommer kräva, inte minst förmåga att samspela med politisk nivå och med många aktörer utanför organisationen.

I den första modulen ges alla deltagare ett uppdrag om att genomföra en ”spaning” inom ett framväxande område.

Modul 2 – Den strategiska verktygslådan

I den andra modulen står förmågan att driva strategisk utveckling från start till mål i fokus. Vi går igenom väsentliga strategiska verktyg, allt ifrån omvärldsanalys till att driva och utvärdera strategiska projekt. Vi diskuterat också hur långsiktiga mål kan utvecklas i politiska styrda verksamheter. Ett annat viktigt tema är innovation och utvecklingsarbete.

I denna modul ställer vi också frågan om vem som är framtidens kollega, och hur dessa personer kan göras intresserade av din bransch. Som en konkret uppgift inom detta område, kommer alla deltagare i programmet att agera mentor till en person med uppgiften att intressera denna för sektorn kommunala företag.

Modul 3 – Jag som förändringsledare

Programmets tredje modul utgör förändring och ledarskap över olika typer av gränser de viktigaste frågorna. Eftersom offentligt ägda företag och organisationer arbetar med många (medborgare) uppstår ofta mer komplexa problem och utmaningar. Detta i sin tur innebär att den kompetens man besitter inom ett sakområde inte alltid räcker för att lösa problem och att nya personliga förmågor behöver utvecklas för att hantera denna komplexitet.

Modul 4 – Strategisk ledarskap

Det förändrade strategiska landskapet sätter ofta ledningsgrupper inför svåra uppgifter och kräver en stark förmåga att jobba i team och att upprätthålla en produktiv dialog över professionsgränser. I denna modul inbjuds också respektive deltagares vd till en workshop, där
resultat från omvärldsspaningar redovisas och diskuteras.

I den avslutande modulen undersöks också vad som utgör ett uthålligt ledarskap för dig personligen. Tid ges också till djup reflektion kring viktiga personliga ställningstaganden i ledarskapet.

Format och pedagogik
I programmet varvas kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. Vi arbetar i stor omfattning med verkliga situationer och case, från er som deltagare och de verksamheter ni representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden.

Resultat för dig och din organisation

För dig som deltagare
Programmet ger dig och din verksamhet möjlighet att fördjupa kunskaper om nuvarande och kommande utmaningar inom sektorn för kommunala företag och de krav som dessa utmaningar ställer på ledarskapet, samt erbjudas rika möjligheter till att växa som ledare.

I programmet kommer vi särskilt fokusera på att öka din kunskap och förmåga inom följande områden:
• Att driva strategisk utveckling från start till mål i politisk styrda verksamheter.
• Att hjälpa till att driva helheten i ett ledningsteam.
• Leda förändring, utveckling och innovation.
• Fördjupa förståelsen för kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i ditt företag, särskilt kring investeringskalkyler och balansräkningen.
• Dra slutsatser om vilket personlig utveckling som behövs för att kunna matcha de omvärldsförändringar som sker.

För deltagarens organisation och vd
För deltagarens organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv. Genom en tät koppling till vars och ens verksamhet, är förväntan på deltagarna att de skall skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.  Vår målsättning är att du som vd ska få mer draghjälp i ansvaret för företagets helhetsuppdrag.

Sist men inte minst innebär programmet att ett nätverk etableras över organisationsgränser som kan komma att få en direkt avgörande betydelse framöver, både för dig och din organisation.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona. Målgruppen är chefer direkt underställd vd som är medlemmar i verksamhetens ledningsgrupp. Det finns även en förväntan på deltagande chefer att de framöver skall axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten.

För att maximera hemtagningen av programmet ser vi en stor vinst i att även verksamhetens vd deltar som en aktiv part, genom att föreslå projekt och analysuppgifter inför programstart samt även deltar i programmets avslutande modul under en halvdag.

Bakgrund

Det här programmet har tagits fram i ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Sobona och SSE Executive Education utifrån en omfattande förstudie, där utmaningar i branschen, beskrivningar av nuläget, synpunkter och idéer har inhämtats och diskuterats med vd:ar i Sobonas medlemsföretag.

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Ort:
Kämpasten, Sigtuna
Datum:
09 september 2024 - 16 april 2025
Språk:
Swedish
Pris:
70 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer

Alla datum

  • 9 - 11 september, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 13 - 15 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 3 - 5 februari, 2025: Kämpasten, Sigtuna
  • 14 - 16 april, 2025: Kämpasten, Sigtuna

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se