Skräddarsytt för målgruppen

Designarbetet genomfördes med stort engagemang där effektmål, lärmål och beteendekompetenser definierades och till slut även ett programupplägg med syftet att utveckla affären genom att optimera sin del av verksamheten. Målet: Ett lönsammare, mer konkurrenskraftigt, innovativt och hållbart Södra, med en starkare global marknadsposition. Programmet syftade också till att ge deltagarna en kompetensboost och delad motivation för att nå de strategiska målen.

Programmet var uppdelat i två fysiska block, med förberedande webbinarier inför varje tillfälle, samt hemtagning i varje steg. Ramen, det vill säga ämnena för programmet, var ekonomi ur ett affärsperspektiv, digitalisering, förändringsledning, effektiva samarbeten, LEAN och hållbar utveckling.

– Upplägget skräddarsyddes sedan utifrån målgruppens behov och utmaningar, berättar Sara Bengtsson, HR-chef Södra Academy.

Under hösten 2018 stod programmet klart och Södra Woods utökade ledningsgrupp ville gå in som piloter.

Stark koppling till verkliga utmaningar stärker deltagarna

Responsen från deltagare och beställare var positiv – utbildningen gav dem ett gemensamt språk och en ökad förståelse för hur olika beslut påverkar till exempel lönsamheten och kassaflöde. En samsyn kring begrepp och arbetssätt skapades, vilket har utgjort en viktig grund i fortsatta diskussioner och utveckling av leanarbetet.

Inom Södra Woods märks en högre affärsmässighet bland medlemmarna i den utökade ledningsgruppen. Ekonomisk information och stöd i samband med olika beslut efterfrågas också på ett annat sätt än tidigare.

Den pedagogiska tanken i programmet är att fylla på och utmana med teori och benchmark och samtidigt – genom övningar och diskussioner – koppla det till Södras (Ledningsgruppens/funktioners) siffror, mål och vardag för att inventera och fastställa vilka utmaningar och möjligheter de har att utveckla sin del av affären.

– Just detta fick vi positiv respons kring i utvärderingen i av piloten, berättar Sara. Samtidigt kände vi i programledningen att det fanns ännu mer synergier att hämta kopplat till detta. Vi skruvade lite till på upplägget och parallellt med det arbetet fick vi frågan av Kristoffer Arvidsson, CPO om UDA-programmet skulle vara något för Södras inköpsfunktion.

”Vi ser verkligen saker hända”

Det var i dialog med Kristoffer och när han berättade om den organisatoriska förflyttning han ville göra med sina medarbetare, som de sista förbättrande pusselbitarna föll på plats.

Med programmet som en tydlig och viktig del i inköpsfunktionens organisatoriska utvecklingsplan tog vi först fram en kompetensprofil för funktionen, identifierade kompetensgap genom analys och därefter kunde vi skräddarsy programmets upplägg och innehåll ännu mer. Efter noggrann förberedelse och samplanering mellan Södra och fakultet på SSE Executive Education genomfördes sedan programmet för Inköp under 2019.

– Och nu börjar vi märka av effekten, vi ser verkligen saker hända. Framförallt när det gäller det strategiska samarbetet och att vi är ett enat Södra, säger Kristoffer Arvidsson, chef över Inköp i Södra.

Kristoffers ambition med utbildningen var att få gruppen om 38 personer att arbeta som ett team, öka affärsmässigheten, höja kompetensen, få ett gemensamt språk och en samsyn samt att stärka teamkänslan i gruppen. Han sätter likhetstecken mellan utbildning och affärsutveckling, vilket enligt Kristoffer innebär:

  • Att agera affärsmässigt.
  • Att vara kapabel att driva och planera för förändring.
  • Att bli mer resultatorienterad och förstå lönsamhet.
  • Att utveckla god förmåga att planera.
  • Att utveckla förmåga att bygga relationer (internt och externt).
  • Att stärka kommunikativ förmåga.

Mattias Axelson är forskare vid Handelshögskolan och har varit programledare för utbildningen. Han har sett en positiv utveckling bland deltagarna.

– Jag har haft förmånen att träffa många kompetenta och drivna personer på Södra. Deras nyfikenhet och vilja att ta till sig det vi har förmedlat i programmet har varit fantastisk. Kombinationen av det vi har erbjudit, deltagarnas engagemang och erfarenheter har bidragit till att ny och praktiskt tillämpbar kunskap för Södra har skapats. En riktig strategisk arena. Programmet har bidragit till att skapa en begreppsapparat och konceptuella ramverk som delas av deltagarna. Det ger en ökad förmåga att agera samordnat, både i interna och externa relationer. I fokus är Södras lönsamhet, en starkare affär. Att bättre förstå hur jag och min organisation kan påverka den sista raden, och därmed skapa värde för Södras ägare, är motiverande och ger resultat. Programmet har bidragit med teorier och modeller som tillämpat på den specifika enheten gav deltagarna djupare insikter om deras roll för Södras lönsamhet.

Utbildningen är en gemensam plattform och startpunkt

Kristoffer som själv gått Handelshögskolans Executive MBA program (SSE MBA) för ett par år sedan (då han tillträdde rollen som inköpschef på företaget) menar att välgrundad och genomarbetad utbildning kan ge väldiga effekter, både förväntade och positivt oanade.

– Utöver de personliga insikterna och självförtroendet som en bra utbildning ger, så ökar den på drivet och förståelsen för helheten och vilken del man själv representerar i sammanhanget, säger han.

För att ena Södra och Södra Inköp i inköpsarbetet behöver data och insikter vävas ihop med strategi och medarbetarnas engagemang.

– Vi fick fundera på vad som fungerar och inte, vart vi vill som organisation och vad vi behöver för att ta oss dit. Det innebar i slutändan att vi i dag är mindre fokuserade på att ”förnya avtal” och är mer koncentrerade på att skapa värde i alla led.

Utbildningen och andra kompetenshöjande aktiviteter är ett av fyra bärande initiativ för att transformera Södras inköpsarbete i syfte att generera mer värde för Södra. Övriga initiativ är inriktade på att stärka interna och externa samarbeten kring inköp samt att skapa effektiva processer med relaterade verktyg och IT-stöd. Utbildningen blev den gemensamma plattformen för inköpsorganisationen och startpunkt för arbetet som nu fortsatt med mer individ och gruppinriktade kompetenshöjande åtgärder.

.


Effekter av utbildningen

Avslutningsvis ställer vi fem snabba frågor till Sara, Kristoffer och Elisabeth.

Vad skulle ni säga är de mest märkbara resultaten?

– Ett förstärkt samarbete hos oss, säger Kristoffer. Och att vi diskuterar på andra sätt i dag. Som vad som gäller i målsättnings- och styrningsarbetet. Istället för att hamna i diskussioner om hur det sett ut tidigare blickar vi framåt, utgår från situationen idag och vad vi kan göra framöver. För några år sedan hade vi inte haft den dialogen.

Hur skulle ni säga att Södra använder utbildning för att uppnå affärsmål?

– För att leverera på vår strategi är det självklart viktigt med rätt kompetens, säger Sara. Mycket lär vi oss i vår arbetsvardag och av varandra. Ibland är dock utbildning helt rätt investering för den organisatoriska förflyttning vi vill komma åt. När vi gör rätt saker på rätt sätt, i rätt tid levererar vi unika värden. Utbildning är därför en vital del hos oss för att möjliggöra att vi når våra mål och hela tiden blir lite bättre.

Hur har Corona-pandemin påverkat er?

– På samma sätt som för de flesta andra med mer hemarbete, där det är möjligt och fler digitala möten. Medan våra medarbetares självledarskap ökat har ledningen fokuserat på våra medarbetares välmående, att hålla produktionen pågående och att följa rekommendationerna utifrån ett samhällsperspektiv, menar Sara.

Har utbildningen hjälpt till på något vis under Corona-pandemin?

– Man märker att vi vet vad som är viktigt och att teamen är trygga, säger Kristoffer. Switchen att jobba digitalt har fungerat väldigt bra. I allmänna termer var vi väl rustade att gå in i detta, åtminstone digitalt.

Vad har partnerskapet betytt?

– Södra Academy och SSE Executive Education har hittat en bra förpackning för programmet ”Utveckla din affär”. Vi har hittat ett koncept med en affärsdimension som håller för fler målgrupper inom Södra. En avgörande framgångsfaktor för det har varit ett starkt engagemang, driv och vilja från alla parter, säger Sara.

Elisabeth Kamoun ansvarar för programmet från SSE Executive Educations sida.

– Vi är mycket stolta över att få ha bidragit med kunskap, insikter och verktyg som har varit inspirerande och förstärkt en gemensam syn och vilja kring arbetet framåt, berättar Elisabeth. Och det är ett roligt samarbete som har löpt på väldigt smidigt.

Kristoffer beskriver partnerskapet som lyhört, nyfiket och fyllt av förtroende.

– När man har det händer det häftiga saker i klassrummet och i förlängningen hos oss i vår process. Vi blev utmanade på allra bästa sätt, vilket var en viktig möjliggörare för att fortsätta utveckla vår affär, säger Kristoffer.