– Som företagsledare behöver du förstå att det inte bara handlar om att digitalisera verksamheten utan att samarbeta med externa aktörer på ett helt nytt sätt i digitala ekosystem med ny teknik som grundförutsättning, resonerar Anna Essén, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Från värdekedja till värdenätverk

Anna studerar bland annat digitaliseringens påverkan på individers och organisationers sätt att samverka och arbeta på.

– Det pågår en tydlig förflyttning där företag går från att verka linjärt i en klassisk värdekedja med leverantör, företagare och kund till att vara en del av ett värdenätverk. I sådana ingår ofta aktörer som tidigare tillhört olika branscher och marknader. Deras roller förändras också ofta – till exempel blir kunder leverantörer och tvärtom. Digitala plattformar får stor betydelse och olika branscher samverkar i digitala ekosystem för att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Istället för att ett företag arbetar med hela tillblivelsekedjan för varor och tjänster bidrar de olika aktörerna genom sina delkomponenter till någon typ av ”total” helhetstjänst.

Plattformsägare eller modulansvarig?

En digital plattform står för den tomma funktionalitet och infrastruktur som gör att ett stort antal aktörer kan koppla på tjänster och innehåll. Kunderna möter dock ett gränssnitt med många bakomliggande moduler i form av till exempel appar, andra tekniska lösningar, varor och logistik. Utan dem skulle plattformen i sig sakna värde. Det gör att ägarna till såväl plattform som moduler är beroende av varandra.

– Ta e-handlaren Zalando som exempel: modeföretaget äger den digitala plattformen och har infrastrukturen som gör att andra aktörer kan fylla webbplatsen med varor och tjänster. Utan den ena faller den andras affär, förklarar Anna.

Hitta rätt roll i ekosystemet

Som företagsledare behöver du fundera på vilken roll din verksamhet ska ta i ett digitalt ekosystem med utgångspunkt i er bransch: har ni kapacitet att vara spindeln i nätet genom att äga en plattform eller ska ni bidra med en av flera moduler? Har ni unika produkter eller speciell logistik att bidra med?

Att vara plattformsägare kräver stora investeringar men kan samtidigt leda till stora vinster på lång sikt om ni lyckas attrahera många tjänsteutvecklare och användare.
Som modulleverantör har du fördelen att vara mer lättrörlig mellan olika ekosystem och partners och kan erbjuda dina tjänster på olika plattformar. Samtidigt behöver du vara beredd på konstant konkurrens och att bli kopierad.

Från konkurrenter till samarbetspartners

Många framgångsrika plattformar bygger på decentraliserad och gemensam utveckling och den samlade kunskaps- och resursbanken snabbar på tillkomsten av nya e-tjänster och appar då respektive företag inte behöver göra alla steg själv. Som plattformsägare behöver du därför skapa förståelse hos de modulansvariga hur mycket det betyder att dela med sig, till exempel genom öppen programkod och andra tekniska grundelement.

Anna pekar på hur traditionella tankesätt håller på att ändras när gränsen mellan konkurrent och samarbetspartner luckras upp.
– Det sker en stor förflyttning från att hålla hårt i sina affärshemligheter till att alltmer dela med sig av information för att kunna bygga vidare på den nya kunskapen tillsammans.

– Se på Google: de delegerar innovation i form av funktionalitet, produkter och processer till externa aktörer och samlar sedan detta på egen plattform så att andra kan dra nytta av den. Det vinner alla på.

Kombinera om kompetens och processer

Att en verksamhet genomgår en digital transformation betyder inte att tidigare arbete ska förkastas. Snarare kan det anpassas till nya förutsättningar genom att kompetenser, processer och produkter kombineras och flyttas om.

Den omvälvande utvecklingen mot digitalisering ska inte heller förväxlas med det mindre omfattande begreppet ”digitisering” (på engelska skiljer man mellan digitalization och digitisation): den förra ändrar beteenden och skeenden i grunden medan den senare förflyttar en verksamhets befintliga processer och verktyg från analog till digital form.

– Innovation handlar ofta om att vi utgår från vad vi har men arrangerar det på nya sätt för att skapa nya affärs- och utvecklingsmöjligheter.

Ett sätt kan vara att lyfta ut en fysisk tjänst, e-tjänst eller en annan del av verksamheten och erbjuda genom ett alternativt forum så att det blir en del av ett annat företags erbjudande, förklarar Anna.

Vård med bredare kunskapsbas: bättre behandlingsresultat

Ett relaterat exempel kan vi se inom vården som Anna har studerat på nära håll. Ett företag kan utveckla en digital tjänst där patienten bidrar till sin egen behandling genom att inför ett läkarbesök dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet av hälsosituationen.
– Genom att ta del av den kompletterande informationen kan läkaren få en bredare bild av tillståndet. Tillsammans blir det en ny kombination av kunskap som kan ge ett bättre behandlingsresultat.

Fyra medskick för lyckad digital transformation

Avslutningsvis har Anna fyra medskick till företagsledare som framgångsrikt vill förhålla sig till digital transformation:

  1. Lyft blicken för att fokusera på det egentliga kundbehovet och ha förståelse för att din verksamhet kanske spelar en bland många roller i att tillfredsställa det.
  2. Se över din verksamhets möjligheter: finns det olika komponenter och moduler som går att dela upp, lyfta ut och dra nytta av var och en för sig?
  3. Var kreativ i att kombinera och stuva om processer och kompetenser: det ni gör ska andra kunna använda som det passar dem bäst.
  4. Var öppen för att lyfta in andras kompetenser i er verksamhet.

Alla dessa faktorer kan leda till en bättre helhetslösning – både för dig som företagare och inte minst för kunden.

 


Står du inför ett utvecklingssprång?

Vill du veta mer om digital transformation? SSE Executive Education har olika utbildningslösningar som belyser ämnesområdet beroende på ditt företags behov och kunskapsnivå. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare.