Berätta om ditt jobb och de utmaningar ni står inför i Östra Afrika.
En stor del av mitt jobb handlar om hur vi med en relativt liten organisation på bästa sätt ska täcka detta stora och diversifierade område. I de flesta länderna jobbar vi nära våra distributörer för att förbättra vår marknadstäckning och vårt kunderbjudande i länder som antingen är för små för att berättiga ett lokalt Atlas Copco-kontor, eller där utländska företag inte får verka utan lokala samarbetspartner.

Eftersom metallpriserna är kvar i en negativ trend och gruvnäringen globalt ännu inte har återhämtat sig, ökar pressen att leverera mer kostnadseffektiva lösningar samtidigt som få nyinvesteringar görs. En stor utmaning är därför att behålla det långsiktiga perspektivet – för regionen har mycket stor potential – utan att ta för stora risker. Många av länderna har stora mineralfyndigheter, men har ännu inte hunnit kapitalisera på det på grund av brist på kapital, politisk instabilitet, bristande infrastruktur, osv.

Den region vi täcker inkluderar några av världens fattigaste länder och vissa påverkas också av terrorism och inbördes konflikter. Samtidigt finns några av de snabbaste växande ekonomierna i världen här med alla möjligheter och utmaningar det innebär. För att ta vara på potentialen behöver vi utveckla den lokala kompetensen och använda hela vår produktportfölj. Geotermisk energi och vattenborrning är väldigt intressanta segment där vi lyckas sprida riskerna och arbeta nära ländernas egna utvecklingsplaner. Ett annat viktigt fokus är att se till att både vår lokala organisation och våra distributörer har kunskap, verktyg och tillgång till support från Atlas Copcos globala struktur, så att vi kan betjäna både nuvarande och framtida kunder på bästa sätt.

Vid vilken punkt i din karriär valde du att gå IFL-programmet?
Jag var ekonomichef i Tanzania med en bakgrund inom treasury och finans, men ville gärna byta riktning och arbeta någonstans i marknadsorganisationen, med mer direkt kundkontakt som ansvarig för en större organisation. Programmet blev ett steg i att bredda min kompetens och bli tryggare i mitt ledarskap. Strax efteråt började jag som landschef.

Så programmet motsvarade dina förväntningar?
Ja, absolut – trots att mina förväntningar var höga. Min chef hade gått programmet några år tidigare och lovordat det. IMP är det bästa utbildningsprogram jag har gått, välstrukturerat och konkret. Jag fick användbara verktyg och viktiga reflektioner om mig själv och min omgivning. Dessutom hade vi i gruppen ett väldigt bra utbyte och det var berikande att få arbeta tillsammans med människor från olika länder, olika företag och med olika kärnkompetens.

Vad har du haft mest nytta av?
Det är svårt att sätta fingret på något specifikt, utan det är helheten. Jag känner mig tryggare i min ledarroll och har fått verktyg att använda när jag kör fast eller behöver nya vinklar på utmaningar och problem. Jag tycker också att jag fått en ökad förståelse för hur jag själv fungerar och hur jag behöver anpassa mig efter olika personlighetstyper och karaktärsdrag.

Hur var det att arbeta tillsammans med andra i gruppen?
Arbetet tillsammans med de andra var en av de viktigaste anledningarna till att jag tycker att programmet var så bra. Även om vi hade en del saker gemensamt stod vi för ett brett spektra av infallsvinklar. Tack vare att det gavs tid till reflektion och ärliga diskussioner blev samarbetet väldigt dynamiskt och värdefullt.

Har det förändrat dig som chef?
Jag har blivit tryggare och med det också mera kreativ, jag känner inte att jag behöver ha alla svaren utan vi kan gemensamt komma fram till en bra lösning. Jag har också blivit bättre på att kommunicera och ta mig tid till att få hela organisationen med i båten. Med tryggheten och de verktyg jag fick under programmet har jag också kunnat hantera svåra situationer, som man som ledare ställs inför, på ett bättre sätt.

Har din arbetsgivare fått nytta av programmet?
Det tror jag. Sedan jag började som landschef strax efter avslutat program har vi lyckats öka både omsättning och lönsamhet, samtidigt som medarbetarundersökningen visade att folk trivs bättre än någonsin tidigare. En del av förklaringen finns i de verktyg och inställningar jag tog med mig från IMP och som jag har implementerat lokalt.

Har du några råd till blivande programdeltagare?
Detta är en investering i dig och ditt ledarskap, så se till att fokusera på programmet fullt ut och försök stänga av det som sker hemma. Ta tid för reflektion och försök knyta an delmomenten till din verklighet. Hur kan jag använda detta? Hur speglar detta min vardag?

Gör anteckningar! När man är mitt uppe i allt känns mycket självklart, man diskuterar och nöter reflektioner hela dagarna, men när man kommer tillbaka till kontoret är det ibland svårt att komma ihåg hur man tänkte när man befann sig i kursbubblan.

Vad skulle du ge för råd till någon som funderar på en utlandskarriär med stationering i Afrika?
Vad väntar du på? Gör det!

Jag flyttade till Tanzania mest för att få en möjlighet att arbeta närmare våra kunder och få en bättre förståelse för Atlas Copcos kärnverksamhet. Jag hade en horisont på två år. Nu har jag bott i östra Afrika i över fem år och trivs så otroligt bra, det kommer att bli svårt att flytta härifrån.

Jobbmässigt är det spännande att verka på en marknad som håller på att utvecklas. Våra produkter bidrar till infrastrukturutbyggnad, vattentillgång och energiförsörjning – basbehov i en utvecklingsekonomi. Dessutom finns det utrymme att vara kreativ och att få skapa saker från början. Strukturer, arbetssätt och så-här-har-vi-alltid-gjort-tänkande saknas vilket öppnar upp för en dynamisk arbetsmiljö där man verkligen kan göra skillnad.

Nästa programstart är den 5 september. Läs mer om International Management Program här.

Relaterade program