Professor Brian Golden, från Kanada, genomförde en interaktiv SSE Executive Education workshop på temat “Leading Multi-level Change that sticks”. Det är ett alltid lika aktuellt ämne med tanke på den förändringstakt som organisationer och företag verkar i. Professor Golden är en inspirerande och medryckande föreläsare, och även om de olika beståndsdelarna i hans förändringsmodell säkert var bekanta för flertalet av deltagarna så använde han ett nytt och innovativt grepp för att driva workshopen. Han använde sig av ett “case” i form av BBCs dokumentära tv-serie om Jamie Olivers matprojekt i brittiska skolor. För de allra flesta är Jamie Oliver känd som brittisk kock, kokboksförfattare och kändis. I tv-serien tar han sig an ett enormt ambitiöst förändringsprojekt, nämligen att få alla skolor i Storbritannien att servera mer hälsosamma skolluncher, och att få barnen att äta dem.

Många paralleller till andra verksamheter
I workshopen lyfte professor Golden upp ett antal moment i förändringsprocessen, exempelvis utmaningen med att hantera motstånd mot förändring, att utveckla nätverk och bygga allianser, genomföra intressentanalys, timing, metoder för att påverka samt känslornas roll i förändringsarbete. Genom att titta på olika sekvenser i programmet och sedan reflektera över förändringsarbeten i sina egna organisationer fick deltagarna möjlighet att diagnostisera sina egna projekt och dessutom utbyta erfarenheter om hur sådana kan hanteras. Det var påtagligt hur många paralleller som finns att dra mellan å ena sidan stora företag och å andra sidan agerandet hos brittiska mattanter, skolbarn och föräldrar när de ställs inför förändring. Identifikationsfaktorn var hög bland deltagarna. Workshopen illustrerade också hur olika former av förändring ständigt pågår i alla samhällets olika sfärer.

Ledarskap eller chefskap för förändring?
Utifrån ett mer teoretiskt perspektiv lade professor Golden framför allt tonvikten på förändringsledarskap snarare än förändringschefskap (leadership – management). Detta genom att fokusera på de känslomässiga dimensionerna av och förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete. Förvisso tydliggjordes vikten av att managera ett förändringsarbete, det kräver planering, organisering, styrning och kontroll. Men för att bli framgångsrik krävs också ett effektivt ledarskap. Som socialpsykologen Roger Gill formulerar det (2003) så går chefskapets mandat går ut på att minimera risker och få det etablerade systemet att fungera, Förändring däremot förutsätter att ett nytt system skapas, något som i sin tur alltid kräver ledarskap.

Individen i fokus – på gott och ont
Det var också slående hur tv-formatet som sådant alltid sätter den individuelle ledaren i fokus. I det här fallet var det Jamie Oliver som framstod som den absoluta stjärnan och den självklara stjärnan. Det är hans karisma, hans vision och hans sätt att vara och föra sig som utgör själva fundamentet för programmet. På så sätt bidrar tv-programmet att förstärka och återskapa idén om betydelsen av den enskilda ledaren för all verksamhet, inte minst förändringsarbete.

Förändring som underhållning
Enligt Harvard Business Review definition handlar chefskap, eller management, om processer och strukturer, medan ledarskap handlar om relationer. Båda behövs. Men i fallet Jamie Olivers tv-program är det de relationella dimensionerna av förändringsprojektet som väcker engagemang. Det är tankeväckande hur de känslor, motsättningar, konflikter med mera som framkommer vid förändring upplevs som underhållande för den som tittar på. Härigenom triggas vår nyfikenhet och vårt engagemang.

Men det föreligger en risk i att betrakta organisatoriska utmaningar enbart genom att fokusera på enskilda individer. Därmed riskerar man att tillskriva den individuella ledaren alltför stor betydelse. Något som hindrar oss från att förstå förändringsarbete som ett relationellt fenomen.

Brian Golden är professor i Strategic Management vid Rotman School of Management, University of Toronto. Han forskar om och utbildar inom ämnena strategisk förändring och strategisk implementation. Brian Golden är sedan många år en uppskattad förändringsexpert i SSE Executive Educations ledarskapsprogram.

Roger Gill, Change management – or change leadership.  Journal of Change Management, Vol 3 (4), 307-318. 2003

Associerade program:

Lyssna gärna på Brians egna ord:

Relaterade program