I undersökningen har de svarande lågt förtroende för vd:ar när det gäller deras kompetens ”att leda och driva projekt”. Av de svarande är det enbart 42 procent som ger dem mer än tre på en femgradig skala där högsta betyget är ”fullt tillräcklig kompetens”. Styrelse/koncernledning och ledningsgruppsnivå får något högre betyg på den frågan, men det är ändå bara 52 procent respektive 50 procent som de svarande ger godkänt.

Anders Richtnér - vd för SSE Executive Education - framför Handelshögskolan i Stockholm

Anders Richtnér, ©Juliana Wiklund Photography

– Jag har svårt att tro att så många chefer är inkompetenta, men resultatet kan faktiskt bero på att kompetens är en färskvara som behöver fyllas på för att upplevas relevant. Det är en stor utmaning för ledare i dag att hålla sin kompetens aktuell när det sker så många förändringar i samhället, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education, och fortsätter:

– Visserligen handlar undersökningen om upplevd och inte verklig kompetens, men om medarbetare anser att chefens kompetens inte räcker till så kan de komma att ifrågasätta mer och det kan bli onödigt svårt att driva verksamheten framåt.

Undersökningen visar även att chefer på ledningsgruppsnivå får låga betyg när det gäller “att leda, styra och organisera verksamheten effektivt”. De svarande ger bara 48 procent av dem godkänt.

– Att cheferna får lågt betyg när det gäller mjuka frågor som personligt ledarskap och gruppdynamik var mer väntat. Det är utmanande att i en föränderlig omvärld ha konkreta verktyg att luta sig trygg emot på dessa områden.

– Vi blev däremot mer överraskade av betyget på ”att använda nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning”. Där fick 72 procent av cheferna på styrelse/koncernledningsnivå godkänt av sina direktrapporterande, men bara 56 procent av vd och 50 procent på ledningsgruppsnivå. Detta är ju en central kunskap för att leda en verksamhet och något som man förväntar sig att chefer i större företag ska kunna, säger Anders Richtnér och fortsätter:

– Jag tycker att man kan fundera över om svaren i undersökningen beror på verklig kompetensbrist, eller om det är så att man använder olika modeller och verktyg inom organisationen och att man har svårt att förstå varandras angreppssätt och språkbruk. Om det är det senare fallet är en naturlig lösning att se till att alla har samma plattform att utgå ifrån.

Högst upplevd kompetens har cheferna generellt när det gäller att förstå sina kunder och marknad, där är det 74 procent av deras närmaste medarbetare som ger dem ett betyg över tre.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Kantar Sifo genom online-intervjuer med 496 personer under april-juni i år. Urvalet baseras på personer som har personalansvar, sitter i ledningsgruppen, rapporterar till vd eller som driver större projekt i företag med fler än 50 anställda samt som på något sätt kommit i kontakt med ledarskapsutbildningar. 78 procent av de som svarade arbetar i företag med fler än 200 anställda. Respondenterna fick instruktionen att tänka på den person de rapporterar till och bedöma dennes kompetens på en femgradig skala där ett var inte alls tillräcklig och fem var fullt tillräcklig. För ”godkänt” har vi lagt ihop de som fått betyg fyra eller fem.

Samtliga chefer i undersökningen, andel som fått betyg fyra eller fem. Fråga: ”Nu vill vi att du tänker på den person du rapporterar till. Hur bedömer du den chefens kompetens inom följande områden:”   

Graf från en Kantar Sifo-undersökning där många svenska chefer skattar sina egna chefers kompetens lågt inom många strategiskt viktiga områden

Svaren har brutits ned på grupperna ”styrelse/koncernledning, vd, c-level (rapporterar till vd/ledningsgrupp). Läs mer om undersökningen här: Faktablad_sifoundersökning2018.


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Richtnér
Vd, SSE Executive Education
Tel: +46 8 659 77 27
E-mail: anders.richtner@exedsse.se

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation. Våra öppna utbildningsprogram hittar du här:  www.exedsse.se/program

Foton: ©Juliana Wiklund Photography 

Relaterade program