Den slitna klyschan att någon ”brinner” för sitt arbete känns visserligen uttjatad, men samtidigt är det svårt att finna någon annan beskrivning när man lyssnar på Anders Richtnér.

– Jo, min fru säger att jag nog jobbar lite mycket. Men det är så förtvivlat svårt att låta bli när man har det bästa jobbet man kan tänka sig, säger han med ett skratt.

Området social innovation – vad det är, hur företag hanterar det och vad det har för påverkan på näringslivets traditionella affärsmodeller – är något Anders Richtnér ägnat mycket av sin forskning åt de senaste åren, bland annat som gästprofessor vid Babson College i Boston, USA.

Vad är egentligen social innovation?

– Enkelt uttryckt skulle man väl kunna säga att det handlar om att försöka hitta sätt att kombinera ett socialt engagemang och skapa förändring med att bedriva en verksamhet som även, men inte måste, generera vinst. I grunden ligger dock betydligt större frågor där det handlar om att ta sig an samhällsutmaningar på nya och breda sätt, säger Anders Richtnér.

Han menar också att området social innovation ställer helt nya krav på företag då det ofta handlar om att koppla ihop olika aktörer som inte tidigare interagerat. För att social innovation ska komma att betyda något och inte bara vara ännu en näringslivsterm bland andra behöver företag och organisationer även ifrågasätta tidigare självklara faktorer, såsom affärsmodeller, vem som egentligen är kunden och vilken nytta man gör som företag.

– Man måste våga att i grunden ifrågasätta värdet av det man levererar. Är det vinsten i senaste kvartalsrapporten som är det viktigaste, eller är det något annat, som den där vinsten är ett resultat eller konsekvens av? På engelska är termen social impact, det vill säga vilken skillnad innebär våra handlingar för samhället. Att börja arbeta på det här sättet är naturligtvis svårt då vi ofta handlar utifrån etablerade strukturer, men det är också det som gör hela frågan så spännande.

En film där Anders Richtnér utvecklar tankar kring social innovation utifrån ett konkret exempel kan ni se här:

Hur är synen på social innovation inom näringslivet i dag, man kan ju lätt få intrycket att det avfärdas som luddigt och lite ”flummigt”?

– Tvärtom, fler och fler företag och organisationer tar i dag ett aktivt ansvar.

Och det på områden där någon vinst i ordets mest basala bemärkelse inte går att räkna hem per se, vilket ju egentligen är tvärtemot det näringslivet traditionellt vill uppnå. Det finns en rad goda svenska exempel, såsom H&M, SCA och Axfood, som försöker ta en aktiv roll. Man säger att visst, det är klart att vi vill gå med vinst men vi vill också ta ett större ansvar, precis som vi ser att konsumenter vill göra det.  För fem år sedan var det eventuellt mer kontroversiellt att tala om de här frågorna i näringslivet. Nu vill man göra bra OCH gå med vinst. Det behöver inte vara antingen eller.

Hur bidrar SSE Executive Education till den här utvecklingen?

Framförallt som en mötesplats och en arena där de förut inte självklara aktörerna ges utrymme att lära av varandra. Vi har till exempel ett seminarium i februari på temat ”Vad kan vi lära av konsten?”. Vi utgår då från dagens stora globala utmaningar, eftersom en förståelse för de stora skeendena i världen bidrar till att man blir en bättre ledare i det man gör i sin egen lilla nisch. Just nu är det till exempel aktuellt med migrationsfrågan. Vad kan man göra åt den frågan ur ett socialt innovationsperspektiv? Vi är inom näringslivet generellt duktiga på snabba lösningar här och nu men missar de stora frågorna bakom. Det är något vi behöver bli bra på, och här kan konsten med sina ofta tidlösa och helt annorlunda perspektiv bidra med oerhört mycket.

Som ledare för SSE Executive Educations innnovationsteam försöker Anders Richtnér även att leva som han lär. För att skapa förändring behövs olika kompetenser för olika utmaningar, menar han. Innovationsteamet är därför ingen statiskt organisation utan mer av ett klassiskt nätverk, en levande organism, där olika kompetenser inkluderas beroende på vad för lösningar som eftersträvas och vilka behov kunderna har.

Vad skulle du säga att SSE Executive Education har att bidra med för svenskt näringsliv i dag?

– Alla som är världsledande på något – operasångare, fotbollsspelare, skådespelare – har ett gemensamt: de övar hela tiden. För att kunna prestera måste vi träna, det var därför vi gick i skolan till att börja med. Ingen vinner eller utvecklas utan att träna.  Och fördelen med att träna och lära genom just SSE Executive Educations modeller är att vi verkar i gränslandet mellan forskningen och företagandet. Forskningen studerar övergripande skeenden och mönster och skapar akademiska modeller medan näringslivet är mer här och nu. Vad vi bidrar med är att översätta de här modellerna tillbaka till företagen. Vad är det som faktiskt gör företag och organisationer bättre eller sämre? På det här sättet kan vi bidra till att våra kunder undviker fällorna som andra redan ramlat i. Det handlar om att förpacka ohyggliga mängder kunskap i konkreta verktyg som kan bidra till tankesätt som leder till att man blir bättre på det man gör, säger Anders Richtnér.

Lyssna på SSE Executive Educations podcast om Innovation, med Anders Richtnér.

Relaterade program