Beskrivning

Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna den Europeiska Unionen. Svenska företag med någon form av exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit och i många fall kan dessa konsekvenser bli betydande. Hur ett enskilt företag blir berört är givetvis beroende av företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit blir omfattande av det brittiska utträdets inverkan på både kort och lång sikt.

För att hantera de förändringar som det brittiska utträdet medför är det nödvändigt för företag att analysera hur Storbritanniens utträde ur EU kan påverka den egna verksamheten. Genom ökad förståelse blir det möjligt att beakta de risker och ta tillvara på de möjligheter som följer med utträdet. Genom Brexit Executive Program får du kunskaper om följderna, risker och möjligheter, samt verktyg för att hantera dessa.

Programinnehåll

Programmet Brexit Executive Program omfattar tre separata halvdagstillfällen, där två av utbildningsdagarna hålls före det förväntade utträdet den 29 mars och det sista tillfället hålls efter detta datum.

Dag 1 – Bakgrund och konsekvenser

 • Varför Storbritannien lämnar EU och vilka konsekvenser detta får inte bara för Storbritannen, utan även Sverige som land och EU som organisation.
 • Vad ingår i Brexit och vilka tidsperspektiv gäller
 • Vad innebär ett avtalslöst Brexit för svenska företag

Dag 2 – Verktyg för förberedelser

 • Vilka åtgärder krävs från företagen för inleda eller intensifiera de förberedelser som blir avgörande för den egna verksamheten?
 • Exponeringsanalys
 • Regelrättsanalys
 • Påverkansanalys

Dag 3 – Brexitstatus med handlingsplan

 • Lägesuppdatering efter 29 mars – har Storbritannien lämna EU och vad är i så fall de omedelbara konsekvenserna
 • Vilka förberedelser sker och hur ser tidsplanen ut i deltagarnas företag
 • Fortsättning av konsekvensanalys

För mer detaljerad information om programinnehåll, ladda ner programbroschyren.

Rätt program för dig?

Utbildningen avser att ta ett helhetsgrepp både om vad det brittiska utträdet medför för svenska företag och om det förberedelsearbete som omgående måste vidtas. Programmet vänder sig till ledande befattningshavare, samt bolagsjurister hos företag med verksamhet som är exponerade gentemot Storbritannien, för att de på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna planera och omgående agera inför ett stundande brittiskt utträde ur EU.

Resultat

Deltagarna kommer att ges viktiga verktyg för att hantera risker och eventuella möjligheter som följer av Brexit. Deltagarna kommer att kunna:

 • Analysera företagets exponering gentemot Storbritannien
 • Kombinera analys med regelverk såsom EU-rätten
 • Skapa en handlingsplan för att hantera följdena av Brexit i den egna organisationen

Du får också ett nätverk som kommer att kunna coacha dig i din fortsatta professionella och personliga utveckling.

Om programledarna

Erik Lagerlöf är adjungerad professor vid Handelshögskolan och även verksam vid Advokatfirman Vinge. Han har över tio års erfarenhet av att arbeta med EU-rätt på internationell nivå och har jobbat specifikt med Brexit-relaterade frågor sedan tiden innan den brittiska folkomröstning den 23 juni 2016. Erik har tidigare varit verksam som akademiker vid bl.a. Cambridge University och Harvard Law School och har också arbetat som rättssekreterare till både den svenska och brittiska domaren vid EU-domstolen.

Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är verksam som lärare och forskare i juridik vid Center for Business Law, särskilt inom områdena konkurrensrätt, EU-rätt, kommersiell avtalsrätt, marknadsregleringar och handelsrätt i allmänhet. Lars Henriksson har lång erfarenhet av undervisning på samtliga av Handelshögskolans utbildningsprogram, såväl i Sverige som utomlands, och leder i dag verksamheten inom Center for Business Law. Han har utöver sin roll som forskare lång erfarenhet både av internationell industri med marknadsföring och försäljning till Storbritannien, och av utlandsverksamhet inom produktion och logistik.

Internationella gästföreläsare

Alastair Sutton har arbetat med EU-rätt i över 40 år. Alastair var på 1980-talet rättslig rådgivare till vice ordföranden för Kommissionen och var därigenom medansvarig för genomförandet av den inre marknaden i EU. Han har förhandlat frihandelsavtal för EU:s räkning och han har sedan början av 1990-talet rådgivit multinationella företag och regeringar i olika frågor avseende EU-rätt och frihandel. Under den pågående Brexit-processen har Alastair haft tät kontakt med bägge parter och han har agerat som expert i olika utredningar i Storbritannien.

Philip Moser QC är en av Storbritanniens mest framträdande jurister inom EU-rätt med en akademisk bakgrund från Cambridge University. Han har varit mycket framträdande i den pågående utträdesprocessen under en längre tid som både kommentator och rådgivare. Philip har praktisk erfarenhet av de flesta verksamhetsområden som Brexit berör, däribland internationell handelsrätt, EU-reglering av olika verksamhetsområden, konkurrensrätt, skattefrågor mm.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1969. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

 • Fördjupningskurser
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Ola Eljertsson - SSE Executive Education

Kontakta mig

Ola Ejlertsson

Client Director

Tel: +46 8 586 175 12

ola.ejlertsson@exedsse.se