Under de senaste 15 till 20 åren har risk management ökat i betydelse för företag inom finansbranschen och successivt positionerats närmare affärsverksamheten. Detta beror framförallt på två faktorer, dels den ökande komplexiteten på finansiella marknader och dels att det införts fler och mer komplexa regleringar av finansiella företag. Solvens 2, Basel III och de nyinförda reglerna för bankkrishantering är några av de nya regleringar som kommit till efter finanskrisen 2009. De mest effektiva finansiella företagen integrerar riskhantering som ett verktyg i den dagliga verksamheten.

– Den finansiella branschen är krångligare och har mer krav och regleringar idag än för 15 till 20 år sedan. Förväntningarna är högre på företag och deras ledning att förstå och involvera riskhantering både i den långsiktiga strategin och i den dagliga verksamheten, säger Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nystartat program för risk management
Bo Becker är ansvarig för SSE Executive Educations nya program för högre chefer i finanssektorn som vill utveckla sin förmåga att hantera risker och göra risk management till en del av sin affär. Programmet genomförs i nära samarbete med WHU – Otto Beisheim School of Management i Tyskland – med deltagare från hela Europa.

– De utmaningar som finansiella företag möter alltmer, och som det här programmet är utformat för att möta, är hur man integrerar risk management i verksamheten. Allt fler personer är användare av risk management eller producenter av input till risk management. Då ökar kraven på processer och strukturer som effektivt integrerar olika typer av risker, och som kontinuerligt ger rätt personer rätt information. Dessutom behöver systemen uppfylla alla större krav från lagar och regleringar.

Flera faktorer påverkar risk management
En viktig del av risk management är att förstå det egna företagets specifika behov och exponeringar. Operationella, affärsmässiga och finansiella risker måste förstås gemensamt.

– Det är ett återkommande problem att man har rimliga gränser på hög nivå, men inte har designat systemet rätt. Det kan hända att risk management inte är integrerat på rätt sätt i företaget eller att det finns incitament för personalen som motverkar den egna riskhanteringen, menar Michael Halling, forskare i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på riskhantering.

Värdeskapande instrument
Michael Halling ser risk management som ett viktigt instrument för företag och dess ledningsgrupper.

– Jag tror att en väl fungerande process för risk management är värdeskapande eftersom det leder till att ledningen bättre väljer projekt och kan identifiera värdeskapande verksamheter liksom potentiella hot mot lönsamhet och överlevnad. Risk management ska minska osäkerheten, och mer specifikt begränsa variation i vinstnivån. En sådan minskning kan underlätta både affärsbeslut och finansiering.

Företag som misslyckats med att effektivt hantera risker kan ofta drabbas väldigt hårt. Den negativa effekten av oförutsedda situationer handlar inte bara om direkta kostnader, utan också om en långsiktig påverkan på företagets anseende och varumärke.

– Se bara på Volkswagen just nu, BP för några år sedan, eller de banker som varit involverade i s.k. ”mortgage-backed securities” i USA. BP, för att ta ett exempel, hade flera tidigare fall av olyckor liknande den stora explosionen på oljeriggen Deepwater Horizon i april 2010. I efterhand framstår riskhanteringsmetoderna inom företaget som otillräckliga. Rapporter från flera tillsynsorgan visade att företagskulturen på BP vid den tidpunkten inte hade tillräckligt stöd för riskhanteringen. Meddelandefunktionen om potentiella risker var svag, värsta tänkbara scenarier för olyckor som explosioner på oljeriggar var inte på plats och ledningen i allmänhet verkade ovetande om”Black Swan”-händelser.

Risk management ska hjälpa affärsutvecklingen
Implementering av risk management i finansiella företag är en kontinuerlig utmaning. Strikta begränsningar och byråkratiska processer får inte kväva innovation och effektivitet.

– Här handlar det om att implementera risk management-funktionen så att man får med alla faktorer, men inte blir för byråkratisk och stryper verksamhetens konkurrenskraft. Företag måste hantera kraven som ställs av både nya regleringar och finansiella marknader, men det får inte ske på bekostnad av affärsutvecklingen, säger Bo Becker.

Här kan du få mer information om hur SSE Executive Education kan hjälpa din organisation att utvecklas: http://exedsse.se/

 


Fakta
SSE Executive Education är Nordeuropas ledande hubb för executive education och har rankats 1:a av Financial Times 15 år i rad. SSE Executive Education utvecklar ledare genom en stark koppling mellan akademisk forskning och näringslivets praktik. Målet är att stärka svensk konkurrenskraft med fokus på spetsområdena innovation & entreprenörskap, hållbarhet och finans.

SSE Executive Education är ett dotterbolag till Handelshögskolan i Stockholm. Varje år utvecklas 5 000 ledare och specialister från hela världen genom något av de öppna, skräddarsydda eller konsortieprogram som erbjuds. Programmen bygger på kunskapsflöden och har utvecklats i nära samarbete med svenskt näringsliv och experter på Handelshögskolan i Stockholm, för att kunna förse ledare med rätt verktyg för att gå vidare ut till sina organisationer med visionära idéer som leder till förändring.

I vår startar SSE Executive Education ett helt nytt och specialdesignat risk management-program för controllers inom offentlig sektor.

Bo Becker är professor vid institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Professor Becker har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Ph.D. från University of Chicago. Han har tidigare även varit verksam i USA vid University of Illinois och Harvard Business School. Han sitter i styrelsen för den svenska Riksgälden. På SSE Executive Education är Professor Becker huvudlärare inom corporate finance på diplomutbildningen för finansanalytiker.

Michael Halling är docent i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och innehar en forskartjänst vid Swedish House of Finance. Michael Halling har en Ph.D. i finansiering från University of Vienna. Hans arbete har publicerats i ledande tidskrifter som till exempel Journal of Finance, The Review of Financial Studies, The Journal of Financial Economics och The Journal of Financial and Quantitative Analysis. Michael Halling är tillsammans med Bo Becker fakultets- och programledare för det nystartade internationella risk management-programmet på SSE Executive Education.

Välkommen på våra informationsmöten där du kan träffa våra experter och få rådgivning! 

Relaterade program