Evenemanget vände sig specifikt till chefer och ledare till de som tidigare gått en utbildning på IFL. Det är beslutsfattare som har avgörande betydelse för att deltagarnas nya insikter och kunskaper tas tillvara i organisationen när programmet är avslutat.

– Den här gången ville vi bjuda deltagarna på ett seminarium som handlar om hur förändringar och förändringsprocesser fungerar. Bland annat hur man identifierar drivkrafter och motstånd, och hur man framgångsrikt kan jobba med kommunikation för att nå målen, säger Jenny Hägglund som är programledare på IFL.

Tillsammans med Peter Myhrström var hon ansvarig för seminariet, som  inleddes med en timslång föreläsning där deltagarna fick veta mer om både framgångsfaktorerna och fallgroparna. Forskning visar att en avgörande faktor i förändringsarbetet är en aktiv och engagerad företagsledning. En ledning som förmår kommunicera en positiv bild av framtiden, och som kan motivera, övertyga och leda medarbetarna genom varje steg i processen.

En första insikt är att strategiska mål och visioner ofta är linjära och går att formulera enkelt och tydligt, medan implementeringen är cirkulär. Det beror på att förändringar inkluderar människor – en ”humankapital-länk” som gör att arbetet måste anpassas till olika kulturer, relationer och beteenden. Jenny Hägglund menar att ett väl fungerande förändringsarbete innehåller ett antal byggstenar som hör ihop och måste finnas på plats för att helheten ska fungera.

– Bra ledarskap handlar inte bara om att kommunicera förändringsbehovet och ha en tydlig vision om vad man vill. Det handlar också om att få medarbetarna att förstå och vilja skapa förändring. De behöver verktyg och självförtroende så de vet hur de ska gå tillväga och en trygghet i att förändring är nödvändigt i alla organisationer. Det är viktigt att alla delar av förändringspusslet är på plats för att arbetet ska löpa smidigt och komma i mål, säger hon.

Många som kom till seminariet tillhör näringslivets absoluta toppar. Ofta är det de som upptäcker och ser behovet av förändringar i sin organisation. De fattar beslut om vem som ska leda förändringsarbetetet, men är sällan själva operativt ansvariga. Ibland kallas ett externt konsultbolag in. Andra gånger väljer de att utbilda medarbetarna hos IFL för att bygga upp och behålla kompetensen internt inom organisationen. Fördelen med det sistnämnda är att man då kan kombinera kompetensutveckling med direkt affärsnytta.

IFL praktiserar en pedagogik som utgår från problemställningar som ligger nära deltagarnas egen verksamhet. Det kallas för ”live-learning” och innebär att deltagarna tar med sig ett riktigt case från arbetsplatsen som man sedan löser under utbildningens gång. De nyförvärvade kunskaperna tillämpas direkt på just det caset. Det gör att fakta och teoretiska modeller blir lättare att förstå samtidigt som organisationen får en omedelbar utväxling på sin investering.

-För den som ska leda förändringsarbetet ställs det krav på att vara en lika god lyssnare som talare. Personen ska inte bara kommunicera ledningens mål och visoner neråt i organisationen utan också vara den som snappar upp feedback och återkopplar uppåt. Det ställer speciella krav på personliga egenskaper men också på att få kunskap och verktyg för att gå åt rätt håll, säger Jenny.

Managementutmaningen

Förändringsprocesser kan ta tid att genomföra, men att lära sig hur man gör kan gå snabbt. Redan efter seminariet hade åhörarna fått en bra bild av vad som krävs för att påbörja och driva ett förändringsarbete. Seminariet avslutades med att deltagarna fick genomföra praktiska övningar för att testa och förstå sitt eget och andras förändringsmotstånd.

– En viktig del i vår metodik är upplevelsebaserade övningar där man får insikter som kompletterar den faktabaserade kunskapen som förmedlas. Vi fick mycket positiv respons från deltagarna som tyckte det var lärorikt och ville veta mer, avslutar Jenny Hägglund.

Det finns således många fallgropar under processen, men med rätt kunskap minskar risken för att förändringsarbetet ska misslyckas. Under våren arrangeras nya informationsmöten om IFLs program. På vår hemsida finns datum och tider. Du får gärna ta med en affärskollega som du tror kan vara intresserad nästa gång. Välkommen!