En förändrad omvärld
Finansmarknaderna har blivit mer komplexa, internationella och specialiserade. Informationsflödet och innovationstakten ökar kontinuerligt. Att löpande investera i kvalificerad kompetensutveckling är idag en nyckelfaktor för att som medarbetare/organisation kunna anpassa sig till de snabba föränd­ringar som sker i vår omvärld.

Beprövad pedagogik och vidgade perspektiv
Vi har utvecklat en pedagogik för kvalificerad kompetensutveckling som ger omedelbar effekt och långsiktig verkan. Utbildningarna kopplar ihop teoretiska resultat och vetenskapliga beprövade metoder med olika praktiska finansiella frågeställningar. Deltagaren får en grundlig uppdatering inom sitt eget specialområde, men får också en bättre förståelse för närliggande finan­siella områden och för finansmarknadens samverkan med den övriga ekonomin. 

Effekt för arbetsgivaren
En viktig effekt som uppstår efter deltagande i våra finansprogram är att medarbetaren, stärkt av ny kunskap, får ökat självförtroende, blir aktivare och mer bidragande i den interna diskussionen/affärsutvecklingen. Via en ökad vetenskaplig modellförståelse ökar förståelsen för det egna företagets system/modeller. En annan vanlig effekt är att medarbetaren får ett mer kritiskt förhållningssätt till de interna modellerna – finns utvecklings-/förbättringspotential? Att ge möjligheten att gå Handelshögskolans välrenommerade vidareutbildningsprogram inom finansiell ekonomi är även en viktig faktor när det kommer till att behålla sina duktiga medarbetare samt att attrahera nya.

Nätverk
Deltagarna i våra program kommer från alla delar av finansbranschen (banker, kapitalförvaltare, försäkringsbolag, företags finansavdelningar, finansiella myndigheter med mera) vilket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Har man genomgått ett av våra program blir man också en del av vårt alumninätverk av chefer, ledare och specialister. Inom vår alumniverksamhet erbjuds ett fortsatt erfarenhetsutbyte och de senaste forskningsrönen, bland annat genom kostnadsfria seminarier.

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se